Privacyverklaring

De Dienst van het Koninklijk Huis, hierna te noemen DKH, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de door uw voorgedragen persoon, met betrekking tot de inschrijving voor het 10Maal evenement in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring geeft DKH u informatie over hoe het uw persoonsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten u in dat kader heeft.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgevens van:

 • degene die iemand voordraagt
 • degene die wordt voorgedragen

Van degene die iemand voordraagt, verwerken wij:

 • naam, telefoonnummer en e-mailadres

Van degene die wordt voorgedragen, verwerken wij:

 • naam, telefoon, email, woonplaats, provincie, leeftijd en een toelichting waarom deze aangedragen wordt

Doeleinden verwerking

DKH zal de verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het leggen en onderhouden van contact met uzelf als met de voorgedragen persoon;
 • Middels loting maken van een selectie van 600 voorgedragen personen om de selectieprocedure mee te starten;
 • Het doorlopen van de selectieprocedure om de 100 genodigden te nomineren;
 • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer rondom het 10Maal evenement;

DKH verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens en die van de voorgedragen persoon totdat alle zaken die samenhangen met het 10Maal evenement zijn afgehandeld. Dit zal in beginsel maximaal zes maanden na afloop van het evenement zijn, waarna uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Is uw voorgedragen persoon niet ingeloot, dan worden uw persoonsgegevens en die van uw voorgedragen persoon direct na de loting vernietigd.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Uw persoonsgegevens worden tevens gedeeld met de onafhankelijk notaris die op de loting toeziet. De notaris zal een afschrift van het formulier in zijn eigen archief opnemen en volgens de geldende voorschriften bewaren. Verder worden uw persoonsgegevens niet met derden gedeeld en niet publiek gemaakt of voor andere doeleinden gebruikt.

Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op kosteloze inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevensverwijdering;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van DKH, een klacht heeft over de wijze waarop DKH uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 10 januari 2023 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze via deze website bekend gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

De contactgegevens van DKH zijn:

De Dienst van het Koninklijk Huis
Bezoekadres: Noordeinde 68, 2514 GL ‘s-Gravenhage
Postadres: Postbus 30412, 2500 GK ’s-Gravenhage
Website: https://www.koninklijkhuis.nl

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming op het emailadres fgb@dkh.nl.


Overige informatie

Cookies weigeren